Go Go Net

046 669 021

0885 961 501

Пишете ни

Общи условия Физическа инфраструктура

ОБЩИ УСЛОВИЯ

при сключване на договори за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане


 

Настоящите Общи условия /ОУ/ уреждат взаимоотношенията между ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, ЕИК-838172923, седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ул.“Любен Каравелов“4, тел. 046 66 90 21, е-mail office@ggn.bg, в качеството му на “мрежов оператор”, предоставящ електронно съобщителни услуги, чрез своя електронно съобщителна мрежа и съответно изградена физическа инфраструктура, от една страна, и друга страна, предприятие – оператор на електронно съобщителна мрежа, по повод възможността на последното да получи услуги, свързани с достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“

  1. ЛЕГАЛНИ ДЕФИНИЦИИ

При прилагане и тълкуване на настоящите ОУ, използваните изрази ще имат следното значение:

II. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, при условие, че е налице съществуваща физическа и техническа възможност за това, при спазване на настоящите общи условия и клаузите на индивидуален договор, сключен в писмена форма, предоставя възмездно услуги свързани с достъп до /или съвместно ползване на физическата си инфраструктура, включително и до нейни елементи и съоръжения, с цел разполагане, използване и поддържане на електронно съобщителни мрежи на съответния оператор – страна по индивидуалния договор, срещу задължение за заплащане на определени цени за съответната услуга.

2.Услугите - предмет на настоящите Общи условия са посочени в Приложение №1 – Видове услуги към последните и се специфицират в индивидуалния договор, а установените от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ цени на услугите, дължими от съответния оператор – страна по индивидуален договор, са установени в Приложение №2 – Ценови условия.

3.Услугите предмет на настоящите Общи условия, съответно индивидуален договор, се предоставят при спазване на установените от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ – технически изисквания, физическа възможност, начини на разполагане, изисквания за качество и безопасност, както и ограничения, описани подробно в Приложение №3 към настоящите общи условия.

4.Предоставянето на достъп до физическата инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ не създава права на съсобственост върху същата за оператора, нито върху мрежата или върху друго имущество на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, както и не поражда сервитутни права за съответния оператор – страна по индивидуалния договор.

5.От своя страна ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ не придобива право на собственост върху разположените в неговата физическа инфраструктура мрежа на друг оператор – страна по индивидуален договор, освен, ако е уговорено друго между страните в последния.

III. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО И/ИЛИ СЪВМЕСТНО ПОЛЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

1.ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ предоставя достъп до и/или съвместно ползване на физическата си инфраструктура въз основа на обосновано писмено заявление от оператор на електронна съобщителна мрежа, изходящо от лице с надлежна представителна власт. Образецът на заявлението се определя с Наредбата по чл. 5, ал. 4. от ЗЕСМФИ.

2.ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ уведомява заявителя за констатираните непълноти в заявлението в 14-дневен срок от получаването му в деловодството на дружеството на горепосочения административен адрес.

3.ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ сключва писмен договор за достъп и/или съвместно ползване на съответната физическа инфраструктура, при установените отнапред: цени, технически изисквания, физическа възможност, начини на разполагане, изисквания за качество и безопасност, както и ограничения, със заявителя, в срок до един месец, считано от датата на получаване на писменото заявление или от момента на отстраняването на нередовностите му, освен ако:

(i)е налице, някое от следващите, изброени обстоятелства:

● липса на техническа възможност физическата инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ да приеме елементите на физическа инфраструктура и/или електронно съобщителната мрежа на оператора в зависимост от установените от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ технически изисквания и ограничения в Приложение №3; ● липса на физическа възможност за разполагане на елементите на физическа инфраструктура и/или електронно съобщителната мрежа, във връзка с които се иска предоставяне на достъп и/или съвместно ползване в зависимост от установените от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ изисквания и ограничения в Приложение №3 ;

● необходимост от резервиране на капацитет за собствени нужди на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ в зависимост от установените критерии от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ в Приложение №3;

● съображения за безопасност или защита на общественото здраве в зависимост от установените критерии от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ в Приложение №3;

● потенциална заплаха за нарушаване на целостта и сигурността на всяка една мрежа, включително на критичната инфраструктура, определена съгласно наредбата по чл. 8а от Закона за защита при бедствия;

● риск от възникване на сериозни смущения в работата на мрежата на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и в някоя от предоставяните чрез нея електронно съобщителни услуги на трети лица;

(ii) или възможностите за ползването на съответната физическа инфраструктура - обект на съответното заявление, са ограничени. 4.В случаите на т.3(i) от настоящия раздел ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ има право да откаже достъп и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура, като за целта изпраща до оператора мотивиран писмен отказ за сключване на индивидуален договор, в едномесечен срок от постъпване на заявлението, респективно в едномесечен срок от отстраняване на нередовностите на последното.

5.В случаите на т.3(ii) от настоящия раздел ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ ще процедира своевременно, спазвайки разпоредбите на чл.20, ал.4 и следващите от ЗЕСМФИ.

6.За извършване на дейности по разполагане на електронно съобщителна мрежа във физическата инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, операторът се задължава да предостави пред мрежовия оператор проект отговарящ на изискванията на чл.52 от ЗЕСМФИ, за съгласуване от последния, в срок от 30 /тридесет/ дни от дата на сключване на индивидуалния договор. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ съгласува проекта или отказва съгласуване на последния в срок от 30 /тридесет/ дни от предоставянето му от страна на оператора. Операторът се задължава да извърши фактическите действия по разполагане – предмет на съгласувания от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ проект и индивидуален договор, в срок от 30 работни дни от съгласуването на проекта. При неспазване на срока за изпълнение, по предходното изречение, съгласуването на проекта, извършено от мрежовия оператор, губи автоматично своето действие и проектът подлежи задължително на ново съгласуване от страна на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, като условие за законосъобразно извършване на планираните дейности по разполагане на мрежа във физическата инфраструктура на мрежовия оператор.

7. Операторът – страна по сключен индивидуален договор, както и упълномощени от него лица, преминали през необходимия начален инструктаж за безопасност на труда, имат право на достъп до физическата инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ за извършване на дейности по разполагане, поддръжка и използване на електронни съобщителни мрежи, единствено при стриктно спазване на приложимите законови и подзаконови разпоредби, и настоящите Общи условия, и клаузите на сключения между страните индивидуален договор. Операторът – страна по сключен индивидуален договор, е длъжен да уведоми ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, най-късно 7 /седем/ дни преди започването на всяка една дейност, освен ако в специален закон не е предвидено друго. С уведомлението, операторът посочва физическата инфраструктура/трасето, която ще бъде в обхвата на планираните предстоящи дейности, техния вид, датата на съгласуване на проекта от страна на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, когато такъв е бил необходим за законосъобразно извършване на съответните дейности по разполагане на мрежата, лицата, на които операторът е възложил изпълнението на конкретната дейност, планиран срок за изпълнение на дейностите, съответно съобразен с настоящите общи условия и възможни рискове от нанасяне на вреди на други мрежи и физическа инфраструктура на мрежовия оператор или на друг оператор-ползващ същата физическа инфраструктура. С изключение на разпоредбата на следващата т.8 от настоящия раздел, осъществяването на достъп и фактическото започване на съответните дейности, за които операторът е уведомил надлежно ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ съобразно предходните изречения на оператора, респективно на негови работници, служители или други лица, действащи по негово възлагане до/във физическата инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ следва да бъде извършено задължително в присъствието на служител или представител на мрежовия оператор. Завършването на съответните дейности по разполагане и съответствието им с настоящите Общи условия, договора и приложимото законодателство, задължително следва да бъде констатирано с протокол със съдържанието по чл.53 от ЗЕСМФИ, подписан без забележки от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ от една страна, съответно без забележки от: оператора; лицето, изработило проекта по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЕСМФИ; лицето, изготвило становището по чл. 52, ал. 1, т. 2 от ЗЕСМФИ; лицата, извършили инсталационните работи, освен ако същите са извършени от работници на оператора.

8.В случай на прекъсване в работата на електронната съобщителна мрежа на оператора, причинено от непредвидими или непреодолими събития, когато се налага предприемане на незабавни действия и срокът по т.7 от настоящия раздел, не може да бъде спазен, уведомяването на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ се извършва във възможно най-кратък срок преди или веднага след отстраняването на аварията или на прекъсването. В тези случаи присъствието на служител или представител на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ не е предпоставка за правомерното започване и завършване на действията по отстраняване на аварията или на прекъсването от страна на оператора. Във всеки един случай обаче, извършването на работите по отстраняване на аварията следва да бъде съобразено с разпоредбите на настоящите общи условия и съответните нормативни разпоредби, регламентиращи: изграждането и поддържането на електронно съобщителни мрежи, спазването на изискванията за безопасност, и при пълно възстановяване на евентуално нанесените вреди на мрежата и инфраструктурата на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“.

9.При извършване на съответните дейности, операторът - страна по индивидуален договор, освен всичко друго, установено в настоящите Общи условия и индивидуалния договор, е длъжен:

● Да уведоми ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ при започване и завършване на дейностите, съобразно т.7 от настоящия раздел;

● Да съдейства на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ при подписване на констативните протоколи по т.7 от настоящия раздел;

● Да спазва всички правила и норми относими към проектирането, съгласуването, разрешаването и изграждането на електронно съобщителни мрежи и съответната физическа инфраструктура, установени със закон или подзаконов нормативен акт;

● Да влага материали отговарящи на съответните приложими стандарти и установените съществени нормативни изисквания за това;

● Да спазва установените норми за безопасност на труда, здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност, за съответния вид дейности;

● Да спазва установените от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ технически изисквания, начини на разполагане и ограничения, описани в Приложение №3, както и настоящите Общи услови;

● Да полага дължимата грижа при извършване на дейности, с цел да не допуска увреждане на мрежите и физическата инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и/или на трети лица - други оператори;

● Да изпълнява без неоснователно забавяне задължителните указанията на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ при техническо или нормативно несъответствие на съответната електронно съобщителната мрежа или елементи от нея на оператора, разположена в/на/върху инфраструктурата на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“;

● Да предоставя при поискване съдействие на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ за извършване на огледи и прегледи на място на електронно съобщителна мрежа, разположена във/върху/по физическа инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“;

● Да предоставя при поискване съответната проектна, техническа и друга относима документация, установяваща съответствието на дадена електронно съобщителна мрежа, разположена във/върху/по физическа инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ с нормативните изисквания, настоящите Общи условия и индивидуалния договор;

● Да демонтира и премахва без неоснователно забавяне и изцяло за своя сметка своите електронно съобщителни мрежи и/или елементи от тях намиращи се във/върху/по инфраструктурата на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, когато е налице някое от основанията - посочени в настоящите общи условия или в закона;

● Да заплаща точно дължимото се възнаграждение на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ за предоставените услуги, в срок от 3 дни от получаване на фактура съобразно т.13 от настоящия раздел;

● Да изпълнява всички останали задължения, които приложим нормативен акт или индивидуален, или общ административен акт му налагат, в качеството му на оператор на електронно съобщителни мрежи;

10.Операторът – страна по индивидуален договор и собственик на електронна съобщителна мрежа, разположена във/върху/по физическа инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, е неограничено имуществено отговорен за вредите, причинени на мрежовия оператор в резултат на извършените дейности, по разполагане и/или поддържане и/или използване на електронна съобщителна мрежа при нарушение и/или неизпълнение на: ЗЕСМФИ и подзаконовите актове по неговото прилагане; общите и специалните закони и подзаконови нормативни актове, регламентиращи: проектирането, съгласуването, изграждането на електронно съобщителни мрежи и/или тяхната поддръжка и/или тяхната експлоатация; както и при нарушение на настоящите общи условия и/или индивидуалния договор;

11.Операторът отговаря по т.10 от настоящия раздел към ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и в случаите, когато нарушението и/или неизпълнението е извършено от лица, на които първият е възложил формално или не извършване на дейности по повод упражняване на права или изпълнение на задължения по сключения индивидуален договор за достъп и/или съвместно използване. 12.ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ се задължава да предостави на оператора достъп до и/или съвместно ползване на своя физическа инфраструктура, при условията на настоящите Общи условия и подписания индивидуален договор в разумни срокове, без необосновано забавяне.

13.За дължимото възнаграждение, ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ издава фактура и своевременно я изпраща на оператора чрез електронна поща, посочена в индивидуалния договор, и куриерска служба.

14.Съвместното ползване – предмет на индивидуален договор, не ще ограничава правото на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ да осъществява свободно инвестиционни инициативи и намерения, свързани с притежаваната от него физическа инфраструктура по предвидения със закона ред и водещи до нейното премахване или преместване.

15.Преди упражняване на правото по чл.14 от настоящия раздел, ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ уведомява оператора на електронни съобщителни мрежи, с който е сключил договор за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура, предварително за своите инвестиционни намерения, свързани с тази инфраструктура, в подходящ срок преди началото на изпълнение на строителните и монтажните работи, който срок не може да бъде по-кратък от 6 месеца, освен ако:

(i)бързото осъществяване на намеренията на мрежовия оператор е необходимо, за да бъде гарантирана целостта и сигурността на неговата мрежа, както и непрекъснатостта и качеството на предоставяните чрез нея електронно съобщителни услуги; (ii)инвестиционната инициатива е свързана с изпълнение на задължение, произтичащо от административен или общ нормативен акт, или разпореждане, постановени от орган на съответната власт;

(iii)спазването на установения минимален срок по т.15, би довело до значителни имуществени вреди и/или пропуснати ползи за ЕТ“Георг-Георги Георгиев“;

16.С уведомлението по т.15 от настоящия раздел, ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ предлага на операторите на електронни съобщителни мрежи разполагането на електронните съобщителни мрежи в друга налична или бъдеща физическа инфраструктура в района, ако такава съществува или предстои да бъде изградена.

17.В случай че операторът на електронна съобщителна мрежа е съгласен с предложението за преместване, разходите по преместване на електронната съобщителна мрежа или по нейното разполагане в друга физическа инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ се поемат от оператора на електронна съобщителна мрежа, с изключение на разходите за съгласуване на проекта по чл. 52 от ЗЕСМФИ, които са за сметка на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“. 18.Когато операторът на електронна съобщителна мрежа не е съгласен с предложението ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ по т.16 от настоящия раздел и не е уговорено друго, операторът може да продължи да ползва физическата инфраструктура до нейното фактическо премахване или преместване.

19.В предходните случаи индивидуалният договор се прекратява по право в частта му относно премахнатата или преместена инфраструктура от момента на преместването й, съответно премахването й, без да се дължи обезщетение за прекратяването на договора в съответната му част. В случаите на чл.17 страните сключват съответно нов индивидуален договор при наличие на установените в тези общи условия предпоставки.

20.При спазване на приложимото действащо законодателство ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ или лицата, на които последното е възложило съответното изпълнение, имат право да извършват дейности по ремонт, поддръжка, разширяване, подмяна на физическата му инфраструктура, след като съобщят за това на операторите на електронни съобщителни мрежи, които са разположили елементи на електронни съобщителни мрежи в тази физическа инфраструктура.

21.Съобщението по т.20 от настоящия раздел може да бъде направено по електронна поща, телефон или по друг подходящ начин, посочени в индивидуалния договор. Съобщението трябва да е отправено в разумен срок преди започване на съответните дейности.

22.ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ носи отговорност за вредите, причинени на оператора на електронна съобщителна мрежа, в случай че не е изпълнил задължението си по т.20 и т.21 от настоящия раздел.

23.При аварийна ситуация, чието отстраняване налага увреждане на електронна съобщителна мрежа на оператор – страна по индивидуален договор, ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, има право да пристъпи към отстраняване на аварията, след като уведоми предварително оператора на електронната съобщителна мрежа преди започване на работа по отстраняване с покана да бъде изпратен представител на оператора.

24.Съобщението за аварийната ситуация по т.23 от настоящия раздел може да се направи по електронна поща, телефон или по друг подходящ начин. При неявяване на представител от страна на оператора или при отказ на представителя да окаже необходимото съдействие, ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ има право при отстраняването на аварията временно да отстрани или да прекъсне електронната съобщителна мрежа на оператора, в случай че не е възможно отстраняването на аварията да бъде извършено по друг начин, при полагане на дължимата грижа. За отстраняването се съставя констативен протокол от двама служители на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, който се връчва на оператора на електронната съобщителна мрежа в срок от три дни след отстраняването на аварията.

25.При неотложни случаи по т.23 от настоящия раздел, при които е необходимо да се предприемат незабавни и неотложни действия с оглед на осигуряването на безопасността и общественото здраве или за опазване на човешки живот, или предотвратяване на значителни имуществени вреди, съобщаването се извършва във възможно най-кратък срок след отстраняването на аварията. 26.ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ не дължи обезщетение на операторите на електронни съобщителни мрежи за нанесените вреди при или по повод дейностите по т.23 от настоящия раздел, освен ако:

(i)при отстраняването на аварията от страна на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ е било възможно вредите да бъдат избегнати при полагане на дължимата грижа за това; или

(ii)ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ не е уведомил предварително оператора на електронна съобщителна мрежа, когато това е било задължително или е пристъпил към отстраняване на аварията преди изтичането на срока за явяване на представител на оператора на електронна съобщителна мрежа .

27.В случаите на отстраняване или прекъсване на електронна съобщителна мрежа от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, с изключение на случаите на чл.26(i) и (ii) от настоящия раздел, възстановяването на засегнатата мрежа в първоначалното й функционално състояние се извършва изцяло от и за сметка на оператора, освен ако страните не са уговорили друго в индивидуалния договор.

28.ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, в чиято физическа инфраструктура е разположена електронна съобщителна мрежа на оператор на електронна съобщителна мрежа, не отговаря за вреди, причинени на оператора или на трети лица при или при/по повод на разполагането и/или поддържането и/или използването на електронната съобщителна мрежа, освен ако мрежовият оператор с поведението си е допринесъл за настъпването им.

IV.ДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ОТ СТРАНА НА МРЕЖОВИЯ ОПЕРАТОР ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 1.ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ има право да отправи до оператора – страна по индивидуалния договор, указания в случай на несъответствие на разположените електронно съобщителни мрежи от страна на оператора с установените в настоящите Общи условия норми и в частност с установените в Приложение №3 технически изисквания и/или начини на разполагане и/или изисквания за качество и безопасност, и/или съответните ограничения; или в несъответствие с установените правила и норми при изграждане на електронно съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, както и в случаи, при които за съответно извършените дейности по разполагане не е подписан констативен протокол съгласно т. 7 от раздел III-ти на настоящите общи условия или последният е подписан със забележки от страна на мрежовия оператор и/или съответния проектант и/или съответното лице дало становище. 2.Правомерните указания на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ са безусловно задължителни за оператора. Неизпълнението на същите в указания срок е основание за разваляне на сключения индивидуален договор с произтичащите от това последици.

3.В случай на т.1 от настоящия раздел ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ изпраща до оператора уведомление, в което се описва несъответствието и съответните указания за отстраняването му. Към уведомлението могат да бъдат приложени и фотографски заснети обекти или други доказателства.

4.Операторът е длъжен в срок от 48 часа да отговори на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ по така изпратеното му уведомление.

5.В случай на уведомление и неизпълнени указания от страна на оператора, ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ има право да ограничи достъпа на последния и/или съвместното ползване на физическата си инфраструктура, до отстраняване на несъответсвието или да развали едностранно индивидуалния договор без да изпраща покана с допълнителен срок за изпълнение на дадените преди това указания.

6.Операторът е този, който носи тежестта да установи пред ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ последващото отстраняване на несъответствието, изпълнение на указанията и привеждане на мрежата си в съответствие с договора, общите условия и приложимите законови и подзаконови актове, за да получи отново пълен достъп и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“.

V.ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ДОГОВОР 1.Освен в изрично предвидените с настоящите Общи условия случаи, индивидуалният договор между ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и оператора се прекратява:

● при изтичане на уговорения срок на действие на договора;

● с едностранно писмено предизвестие отправено от едната страна и получено от другата в срок от 3 /три/ месеца чрез електронна поща;

● с разваляне на договора при неизпълнение на задължение по същия и/или задължение по настоящите Общи условия, чрез едностранно писмено уведомление, изпратено по електронна поща с покана за точно изпълнение от изправната страна до неизправната в тридневен срок;

● при загубване на качеството на “мрежов оператор” или “оператор” на съответната страна;

● при обявяване в несъстоятелност на някоя от страните по индивидуалния договор;

● по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; ● при прекратяване на дейността на една от страните, независимо от наличие или липса на производство по ликвидация; VІ.ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕМАХВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ

1.Относно условията и редът за премахване на електронно съобщителни мрежи на оператор разположени във/върху/по физическа инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ се прилагат съответно разпоредбите на чл.64-чл.68 от ЗЕСМФИ и съответно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЕСМФИ. VII.РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1.Споровете между страните по договора, визирани в чл.81, ал.1 от ЗЕСМФИ, се разрешават от Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/ гр.София, съобразно разпоредбите на глава осма от същия закон.

2.В случай на спор по т.1, по искане на страна по договора, КРС може да съдейства и за доброволното решаване на същия, като се прилага процедурата по чл.86 от ЗЕСМФИ. 3.Спорове, между страните извън тези по т.1, във връзка с тълкуването, действието, прекратяването на договора, ще бъдат разрешавани пред съответния родово компетентен съд в гр.Ямбол.


 

VIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Настоящите Общи условия и приложенията към тях обвързват оператора на електронно съобщителна мрежа, и са приложими към сключения от негово име индивидуален договор с ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, след тяхното изрично приемане от страна на първия.

2.За неуредените въпроси с настоящите Общи условия ще се прилагат съответно разпоредбите на Закона за електронно съобщителните мрежи и физическата инфраструктура /ЗЕСМФИ/, Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, Закона за устройство на територията, подзаконови актове по прилагане на изброените закони, други приложими закони и подзаконови актове по тяхното прилагане; правила и норми относими към проектирането, съгласуването, разрешаването и изграждането на електронно съобщителни мрежи и съответната физическа инфраструктура, установени с друг закон или подзаконов нормативен акт; съответните относими и задължителни Решения и други актове на Комисията за регулиране на съобщенията, или други административни актове – адресати на които е ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ и/или оператора – страна по индивидуалния договор; както и постигнатите между страните договорки със сключения помежду им индивидуален договор, доколкото последните не противоречат на изброените нормативни актове.

3.ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ си запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия, предоставяните услуги и установените цени на услугите, за което следва да уведоми предварително оператора – страна по индивидуален договор, в срок от не по – късно от 30 /тридесет/ дни преди влизане в сила на съответните изменения и/или допълнения. Всяко изменение се публикува на официалната страница на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ – www.ggn.bg

4.В случаите на т.3 от настоящия раздел и при несъгласие от страна на засегнатия оператор с промените в Общите условия, същият след уведомяването от страна на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, може да се откаже незабавно и едностранно от сключения индивидуален договор без имуществени санкции. Упражняването на правото на отказ, не освобождава оператора от възникналите и изискуеми до момента на отказа задължения, породени за него от действието на индивидуалния договор, въпреки прекратяването на последния.

5.В случай, че операторът не упражни правото си на отказ, съобразно предходната клауза, счита се че същият е приел безусловно измененията в Общите условия, съответно цените и методите на ценообразуване, инициирани от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“.

6.Настоящите Общи условия и съответните приложенията към тях, респективно техните изменения/допълнения, не могат да противоречат на Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, ЗЕСМФИ и да ограничават задължения, наложени с актове, приети по тяхното прилагане във връзка с регулиран достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и на електронни съобщителни мрежи по смисъла на същия закон, на други специални закони и правила, приложими по отношение на физическата инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“.

7.Сключеният индивидуален договор не може да противоречи на настоящите Общи условия. Поради това, при наличие на противоречие на клаузите от индивидуалния договор с клаузи от настоящите Общи условия, в отношенията между страните ще се прилагат съответните приложими разпоредби от настоящите Общи условия, прието от оператора, съответно изброените по-горе нормативни – законови и административни актове. Настоящите общи условия ведно с приложенията към същите са приети и утвърдени с Решение на Управителя на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ от 02.09.2019 г. и влизат в сила от 09.09.2019 г.

Грешка