Go Go Net

046 669 021

0885 961 501

Пишете ни

Приложение 2 Цени

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ

ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ определя следните цени за извършване на съответните еднократни и/или периодични услуги, изброени в приложение №1, както следват:

· 50.00 лева за Проучване и набиране на изходни данни по повод подадено заявление за сключване на индивидуален договор;

· 80.00 лева за Проучване и съгласуване на проект за извършване на дейности по разполагане на електронно съобщителна мрежа и нейни елементи във физическа инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“– при трасе до 3 000 линейни м., а за всички следващи и започнати 1000 м. – допълнително по 30.00 лева ;

· 0.13 лева на линеен метър от съответното използвано трасе, при съвместно разполагане и ползване на тръбна мрежа и шахти на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“;

· 12.00 лева на час в рамките на работния ден от 9.00 часа до 17.00 часа за осигуряване на присъствие на квалифициран представител от страна на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ при започване и завършване на дейности по достъп до и/или съвместно разполагане и ползване на физическата инфраструктура на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане;

ЕТ“Георг-Георги Георгиев“ е определило установените по – горе цени при спазване на Методиката за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура - Приложение към Наредба No 34 от 24.10.2018 г. издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 92 от 6.11.2018 г.

1. Метод за определяне на цени за еднократни услуги

1.1. Променливите, които се използват за ценообразуването на еднократните услуги са, както следва:

(i) средна-часова ставка на персонала, който изпълнява съответната услуги; (ii) време за изпълнение на съответната услуга;

(iii) преки разходи, без които e невъзможно предоставянето на услугата; (iv) норма на възвращаемост;

1.2. За изчисление на цената на единица еднократна услуга се използва следната формула: Ц=(Т х ЧС+ПР) х (1+НП), където: Ц – цена на еднократна услуга Т – време за изпълнение на съответната услуга ЧС – средна часова ставка на персонала, зает с изпълнението на съответната услуга ПР – преки разходи, присъщи за съответната услуга НП – норма на печалба

2. Метод за определяне на цени за периодични услуги

2.1. Разходите за предоставяне на услугите за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура включват:

2.1.1. Разходи за амортизация на физическата инфраструктура:

(i)включват се разходите за амортизация на всички активи, съгласно дефиницията за физическа инфраструктура, посочена в Общите условия; (ii)за aмортизируема сума се използва историческата цена на придобиване при счетоводното завеждане на актива, намалена с остатъчната стойност на актива, ако има такава;

(ii)за метод на амортизация се използва линейния метод на амортизация. 2.1.2. Полезният живот на активите се определя съобразно счетоводната политика на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“.

2.1.2.1. Преки разходи, свързани с физическата инфраструктура. Това са разходи, необходими да се осигури функционирането на услугата, без които е невъзможно предоставянето й (разходи за поддръжка и експлоатация на физическа инфраструктура, разходи за материали, разходи за труд за персонал, директно ангажиран в поддръжката и експлоатацията на физическата инфраструктура, както и предоставянето на услугите, транспортни разходи и административни). Включват се всички преки разходи, свързани с физическата инфраструктура, за последната завършена финансова година (от 1-ви януари до 31-ви декември).

2.1.2.2. Компонент, изчислен като произведение между сбора от балансовата стойност на активите и среднопретеглената цена на капитала (WACC):

(i) използва се балансовата стойност на активите от предходната завършена финансова година;

(ii) за средно-претеглена цена на капитала (WACC) се използва определената за регулаторни цели стойност на среднопретеглената цена на капитала.

2.1.3 Разпределянето на разходите се извършва пропорционално на използвания капацитет, който включва и резервиран капацитет за нуждите на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“.

2.1.4. За изчисление на цената за използване на линеен метър от физическата инфраструктура се използва следната формула: Ц1лм= [((∑(А/(Пж х 12))+Пр /12 + Бса х WACC / 12) / Lu] х (1+НП), където:

Ц1лм – месечна такса за един линеен метър от физическата инфраструктурата

А – aмортизируема сума на Активите

Пж – полезен живот на съответния актив, изразен в години, съгласно счетоводната политика на ЕТ“Георг-Георги Георгиев“

Пр – преките разходи, свързани с физическата инфраструктура за предходната финансова година

Бса – балансова стойност на Активите към края на предходната финансова година

Lu – използвана част от физическата инфраструктура към края на предходната финансова година в метри

НП – норма на печалба, който дружеството използва при калкулиране на цените си за извършени услуги

Всички установени еднократни или периодични цени са без начислен ДДС. ЕТ“Георг-Георги Георгиев“си запазва правото да променя ендностранно установените цени при спазване на реда за изменения на Общите условия, съгласно раздел VIII “Заключителни разпоредби”.

Грешка