Go Go Net

046 669 021

0885 961 501

Пишете ни

Приложение 3 Технически изисквания

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Технически изисквания, физическа възможност, начини на разполагане, изисквания за качество и безопасност, ограничения

С оглед на вида и структурата на изградената и въведена в експлоатация налична физическа инфраструктура, върху която ЕТ“Георг-Георги Георгиев“има права и чрез която предоставя електронно съобщителни услуги на свои абонати, състояща се от: различни на брой в отделните трасета HDPE(High Density Polyethylene) тръби с диаметър Ф40 мм. и съответно Ф32 мм., положени подземно - директно в изкопи без изградена канална мрежа; свързващи съоръжения - шахти от тип ШКС01 , ШКС02 и ШКС03; и съответно абонатни отклонения; физическата възможност за разполагане в така изброените елементи и съоръжения, като част от мрежата на “ЕТ“Георг-Георги Георгиев“; изискванията за качество и безопасност; необходимостта от резервиран капацитет за осигуряване на целостта на мрежата и непрекъснатост на услугите, както и за реализиране на инвестиционни намерения, свързани с развитие и/или промени на същата.

ЕТ“Георг-Георги Георгиев“установява следните условия и ограничения за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата му инфраструктура, а именно:

 1. Разполагане на кабели на друг оператор се допуска само при наличие на повече от една свободна HDPE тръба, върху която ЕТ“Георг-Георги Георгиев“има право на собственост и е част от трасе в обхвата на издадено Разрешение за строеж – въведен изцяло в експлоатация по съответния законов ред;

 2. Под израза “повече от една свободна HDPE тръба” следва да се разбира още, тръба, в която няма разположени други кабели на мрежовия оператор или на друг оператор; същата не е необходима за осигуряване на целостта на мрежата и непрекъснатостта на услугите, предоставяни от ЕТ“Георг-Георги Георгиев“и в същото време тя не е част от трасе – предмет на бъдещи инвестиционни намерения на мрежовия оператор, планирани в рамките на следващите 12 месеца от датата на подаване на заявлението за сключване на договор за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическата му инфраструктура, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане;

 3. Допуска се съвместно разполагане – изтегляне на кабели и в HDPE тръба, в която има вече изтеглен един на брой кабел, но само ако същата тръба служи за абонатно отклонение с диаметър минимум Ф40 мм., и не е част от трасе, предмет на предстоящо инвестиционно намерение за развитие на мрежата в рамките на следващите 12 месеца от датата на подаване на заявлението за сключване на договор за предоставяне на достъп до и/или съвместно 17 ползване на физическата му инфраструктура, включително и до нейни елементи и съоръжения за разполагане;

 4. Не се допуска разполагане на кабели в HDPE тръба, в която има вече разположени - изтеглени два кабела, поради потенциален риск от увреждане и/или прекъсване на вече изтеглените в тръбата кабели;

 5. Допуска се изтегляне само на оптични кабели с диаметър не по-голям от 11.00 мм.;

 6. Не се допуска разполагане на медни кабели от съображения за безопасност и потенциален риск за здравето и живота на съответните служители на “ЕТ“Георг-Георги Георгиев“” АД;

 7. В шахти от тип ШКС01 /с размери 50/100 см./, част от трасе в обхвата на издадено Разрешение за строеж – въведен в експлоатация по надлежния ред, поради ограничения от физическо естество, не се допуска разполагане на пасивни елементи на мрежата на друг оператор /муфи, оптични сплитери и други/ и/или аванси на кабели;

 8. В шахти от тип ШКС02 и ШКС03 се допуска разполагане на пасивни елементи /муфи и оптични сплитери, и други/ на друг оператор , както и аванси на кабели, с дължина по последните не по-голяма от 8.00 м.;

 9. Монтажът и крепежът на авансите на кабелите в ШКС02 и ШКС03 се извършва задължително по дългата страна на съответната шахта;

 10. Не се допуска разполагане в шахтите на активно оборудване на мрежата на друг оператор, като усилватели, суичове и друго такова от съображения за безопасност;

 11. Не се допуска използване на ел.напрежение по разположените кабели и съоръжения във физическата инфраструктура на мрежовия оператор от съображения за безопасност;

 12. Разположените кабели и оборудване задължително следва да бъдат надлежно маркирани от съответния оператор, съобразно изискванията на съответните приложими правила и норми; ЕТ“Георг-Георги Георгиев“си запазва правото да променя едностранно установените условия при спазване на реда за изменения на Общите условия, съгласно раздел VIII “Заключителни разпоредби”.

Грешка